Hallitusvirat

Yleiset hallitustehtävät
Yleiset hallitustehtävät koskevat kaikkia hallituksen jäseniä.
– Osallistua aktiivisesti hallituksen kokouksiin
– Ajaa kiltalaisten ja killan etua toiminnallaan
– Avustaa muita sektoreita tarvittaessa
– Avustaa vuosijuhlien järjestämisessä
– Hallituksen järjestämien tapahtumien suunnittelu ja toteutus, mm.
• Pikkujoulut
• Wappusitsit
• Ulliksen aamiainen
• GP
• Syyssitsit
• Hallitus- ja toimarivaihdot
– Edustaa kiltaa
– Vastata omien toimihenkilöiden hyvinvoinnista

Puheenjohtaja
– Valvoo, että killan toiminta on sääntöjen mukaista
– Koordinoi hallituksen toimintaa
– Kehittää killan toimintaa kokonaisuutena
– Toimii killan yhteyshenkilönä tuotantotalouden laitokselle, ylioppilaskuntaan, kiltoihin ja muihin opiskelijajärjestöihin
– Johtaa puhetta hallituksen kokouksissa
– Edustaa Prodekoa AYY:n Neuvostossa, Prodekon Alumnin hallituksessa ja Neuvottelukunnassa
– Toimii aTalent-yhteyshenkilönä
– Huolehtii yhteydenpidosta alumnikoordinaattoriin
– Toimii Prodeko Ventures –yhteyshenkilönä

Varapuheenjohtaja
– Valvoo ja kehittää killan toimintaa yhdessä puheenjohtajan kanssa
– Toimii puheenjohtajana puheenjohtajan ollessa estyneenä
– Avustaa puheenjohtajaa juoksevissa asioissa
– Vastaa BMI-projektin toteuttamisesta Prodekon osalta
– Vastaa sektorittomista tapahtumista
– Vastaa killan suhteista muihin kuin tuotantotalouden ainejärjestöihin
– Vastaa Prodekon toimijoista sekä heidän virkistymisestään
– Vastaa killan posteista, TUAS-talon hallituskaapista, isännänkaapista ja killan arkistosta
– Johtaa Prodekon kiltisjaosta
– Edustaa Prodekoa AYY:n Hyvinvointitoimikunnassa (HVTMK)

Excumestari
– Hoitaa kiltalaisten tutustuttamisen yritysmaailmaan mahdollisimman monipuolisesti
– Vastaa killan excursioista ja puolipitkistä
– Vaalii osaltaan teekkariexcuperinteitä
– Kuuluu Prodekon yrityssuhdetiimiin
– Edustaa Prodekoa AYY:n Yrityssuhdetoimikunnassa (YTMK)

Fuksikapteeni
– Vastaa fuksien perehdyttämisestä killan toimintaan
– Vastaa fuksien teekkarikulttuurikasvatuksesta
– Vaalii osaltaan teekkariperinteitä
– Tutustuttaa fuksit korkeakouluelämään ja auttaa heidät alkuun opinnoissaan
– Tukee ulkoministeriä ulkomaisten opiskelijoiden perehdytyksessä
– Tukee opintovastaavaa maisterifuksien perehdytyksessä
– Vastaa killan fuksitapahtumista
– Valvoo killan ISOtoimintaa
– Johtaa Prodekon fuksijaosta
– Edustaa Prodekoa AYY:n Fuksitoimikunnassa (FTMK)

Mediakeisari
– Vastaa killan tiedotuksesta ja sen kehittämisestä kokonaisuutena
– Vastaa killan sähköisistä medioista eli prodeko.org:sta ja killan sähköpostilistoista
– Vastaa killan sosiaalisen median kanavista
– Toimii sihteerinä hallituksen kokouksissa ja laatii pöytäkirjat, ellei hallitus toisin päätä
– Vastaa killan tietotekniikasta
– Ylläpitää killan jäsenrekisteriä
– Johtaa Prodekon mediajaosta
– On hallitusvastuussa Prolekosta
– Edustaa Prodekoa AYY:n Viestintätoimikunnassa (VTMK)

Opintovastaava
– Koordinoi ja toteuttaa killan edunvalvontaa yhdessä hallopedien kanssa
– Toimii killan yhteyshenkilönä yliopiston hallinnollisissa elimissä
– Vastaa killan abirekrytoinnista kokonaisuutena
– Vastaa maisterifuksien tutustuttamisesta kiltatoimintaan ja auttaa heidät alkuun opinnoissaan
– Vastaa alumnimentorointiohjelmasta
– Osallistuu aktiivisesti opintojen ja opiskelijoiden hyvinvoinnin kehittämiseen
– Johtaa Prodekon opintojaosta
– Edustaa Prodekoa AYY:n Opintoneuvostossa (OPN)
– Edustaa kiltaa kampusasioissa

Rahastonhoitaja
– Toimii rahastonhoitajana ja vastaa killan maksuliikenteestä
– Laatii talousarvion yhdessä muun hallituksen kanssa
– Tekee tilinpäätöksen
– Raportoi hallituksen kokouksissa killan rahatilanteesta
– Hoitaa killan sijoituksia
– Laatii AYY:n avustushakemuksen
– Vuosijuhlatoimikunnan jäsen: Rahastonhoitaja
– Kuuluu killan yrityssuhdetiimiin
– Edustaa Prodekoa AYY:n Rahatoimikunnassa

Yrityssuhdevastaava
– Vastaa Prodeko Networkistä sekä killan yrityssuhteista kokonaisuutena
– Vastaa killan yrityssuhteisiin liittyvistä sopimuksista
– Johtaa Prodekon yrityssuhdetiimiä (YS-tiimi)
– Edustaa Prodekoa AYY:n Yrityssuhdetoimikunnassa (YTMK)
– Vuosijuhlatoimikunnan jäsen: Yrityssuhdevastaava

Sisä- ja kulttuuriministeri
– Ideoi ja järjestää killan tapahtumia yhdessä muun isännäntiimin kanssa
– Vastaa killan tapahtumakokonaisuudesta ja sen kehittämisestä yhdessä Isännän kanssa
– Pitää osaltaan yllä killan perinteitä ja teekkarikulttuuria
– Avustaa Fuksikapteenia fuksitapahtumien järjestämisessä
– Johtaa Prodekon isännäntiimiä yhdessä Isännän kanssa
– Vastaa killan kulttuuritapahtumista ja johtaa killan kulttuurijaosta
– Huolehtii yhteydenpidosta lukkareihin yhdessä Isännän kanssa
– On hallitusvastuussa vuosijuhlien järjestämisestä ja kuuluu vuosijuhlatoimikuntaan
– Edustaa Prodekoa AYY:n Isännistössä & Emännistössä (IE) yhdessä Isännän kanssa

Isäntä
– Ideoi ja järjestää killan tapahtumia yhdessä muun isännäntiimin kanssa ja isännöi niitä
– Vastaa killan tapahtumakokonaisuudesta ja sen kehittämisestä yhdessä Sisä- ja kulttuuriministerin kanssa
– Pitää osaltaan yllä killan perinteitä ja teekkarikulttuuria
– Avustaa Fuksikapteenia fuksitapahtumien järjestämisessä
– Johtaa Prodekon isännäntiimiä yhdessä Sisä- ja kulttuuriministerin kanssa
– Huolehtii yhdessä Sisä- ja kulttuuriministerin kanssa yhteydenpidosta lukkareihin
– Kuuluu vuosijuhlatiimiin
– Vastaa Prodekon varastosta ja killan avaimista
– Vastaa killan tila- ja pakuvarauksista
– Edustaa Prodekoa AYY:n Isännistössä & Emännistössä (IE) yhdessä Sisä- ja kulttuuriministerin kanssa

Ulkoministeri
– Huolehtii osaltaan prodekolaisten kansainvälistämisestä
– Toimii LG Helsingin Local Responsible -virassa ja toimii ESTIEM:n yhteyshenkilönä kiltalaisille
– Vastaa killan suhteista Suomen muihin tuta-kiltoihin
– Vastaa killan Kv-opiskelijoiden tiedottamisesta kansainvälisten opiskelijoiden perehdyttämisestä ja
fuksikasvatuksesta
– Suunnittelee ja järjestää killan kansainvälisiä tapahtumia yhdessä ulkojaoksen kanssa
– Johtaa Prodekon ulkojaosta
– Edustaa Prodekoa AYY:n Kansainvälisyystoimikunnassa (KvTMK)