Invoices for the Prodeko can be sent via mail to:

Tuotantotalouden kilta Prodeko ry

PL 15500

00076 Aalto, Finland

or via email to:

rahastonhoitaja@prodeko.org