Toimarivirat

Toimihenkilöt

Toiminnantarkastajat (2 hlö)

 • Tarkastavat killan toiminnan

Varatoiminnantarkastajat (2 hlö)

 • Toimivat toiminnantarkastajien henkilökohtaisina varamiehinä

TEK-yhdyshenkilö

 • Pitää yhteyttä TEK:iin
 • Tiedottaa kiltalaisille TEK:sta ja sen asioista
 • Edustaa Prodekoa TEK-akatemiassa

Jatkuvuustoimikunta (9-11 hlö)

 • Ideoi ja auttaa hallitusta laajoissa projekteissa sekä toiminnan pitkäjänteisessä kehittämisessä
 • Tukee ja sparraa hallituslaisia henkilötasolla

Pitkä XQ -vastaava

 • Vastaa seuraavan ulkomaan pitkän excun järjestämisestä

Pitkä XQ -toimikunta (3 hlö)

 • Toimivat matkan pääjärjestäjinä yhdessä Pitkä XQ -vastaavan kanssa

 

Tapahtumajaos

Juomanlaskijat (6 hlö)

 • Ideoivat ja järjestävät killan tapahtumia yhdessä muun isännäntiimin kanssa

 • Vastaavat perinnejuoma Thunderin valmistuksesta ja vaalivat sen salaista reseptiä
 • Huolehtivat osaltaan Prodekon varastosta
 • Järjestävät itsenäisesti vuosijuhlaviikon bileet
 • Kuuluvat isännäntiimiin

Lukkarit (3 hlö)

 • Osallistuvat killan sitsien järjestämiseen
 • Johtavat laulua kaikissa killan pöytäjuhlissa
 • Valitsevat joukostaan Prodekon edustajan AYY:n Lukkaritoimikuntaan (Lutku)

Lukkarikisällit

 • Auttavat lukkareita laulun johtamisessa killan pöytäjuhlissa
 • Osallistuvat killan sitsien järjestämiseen yhdessä lukkareiden kanssa

Fuksijaos

ISOvastaava

 • Vastaa killan ISOtoiminnasta
 • Avustaa Fuksikapteenia ja Maisteri- ja KV-kapteenia killan fuksitoiminnassa
 • Edustaa Prodekoa AYY:n ISOtoimikunnassa (ITMK)

VastuuISOt (valitaan keväällä)

 • Koordinoivat fuksiryhmien toimintaa
 • Vastaavat osaltaan fuksien perehdyttämisestä killan toimintaan ja teekkarikulttuuriin
 • Vastaavat osaltaan fuksitapahtumien järjestämisestä

Exchange Ambassador (valitaan puolivuosittain uusista vaihto-opiskelijoista)

 • Toimii fuksijaoksen ja vaihto-opiskelijoiden välisenä linkkinä
 • Edustaa vaihto-opiskelijoita ja ajaa heidän etujaan fuksijaoksessa

Mediajaos

CTO

 • Johtaa Webbitiimiä
 • Vastaa killan sähköisistä palveluista
 • Vastaa IT-järjestelmien ja -projektien ylläpidosta ja kehittämisestä

Webbitiimi

 • Ylläpitävät ja kehittävät Prodeko.orgia ja killan sähköisiä palveluita

 • Toimivat osaltaan killan tietotekniikkaguruina

Viestintävelho (1-2 hlö)

 • Suunnittelee ja kehittää killan kokonaisvaltaista viestintästrategiaa
 • Osallistuu killan ulkoiseen viestintään, kuten sometukseen ja sisällöntuotantoon
 • Kuuluu Viestintäjaokseen

Dokumentoijat (1-3 hlö)

 • Vastaavat killan tapahtumien valokuvaamisesta ja kuvien julkaisemisesta
 • Kuuluu Viestintäjaokseen

Viestintäjaos

 • Sisältää Viestintävelhot, Dokumentoijat, Abivastaavan ja ESTIEM-vastaavan
 • Ideoi, suunnittelee ja toteuttaa killan viestintästrategiaa kukin keskittyen etusijassa omaan sektoriinsa mutta tukien muita toimikunnan jäseniä

Prolekon toimituskunta

Päätoimittaja
 • Päätoimittaa lehden
 • Vastaa Prolekon toimituksesta
Taittaja
 • Taittaa lehden
Toimittajat
 • Kirjoittavat jokaiseen lehteen ja kehittävät kiinnostuksensa mukaisesti lehden journalistista suuntaa

Kiltisjaos

Punttisvastaava

 • Vastaa kuntosalista, sen kehittämisestä ja sen kunnossapidosta

Kiltis MacGyver

 • Pitää huolta kiltahuoneesta ja ideoi sen kehittämistä
 • Huolehtii kiltahuoneen hankinnoista

Maitotyttö

 • Huolehtii, että kiltahuoneella on maitoa, kahvia ja teetä yms.

Namusetä

 • Vastaa killan ruokamyynnistä kiltiksellä

Biljardivastaava

 • Vastaa killan biljarditapahtumien järjestämisestä
 • Pitää huolta biljardipöydästä ja sen välineistöstä

Historioitsija

 • Koordinoi arkistointia killassa
 • Huolehtii tarvittavien arkistoesineiden toimittamisesta Polyteekkarimuseoon ja/tai AYY:n arkistoon
 • Laatii vuoden päätteeksi lyhyen kertomuksen vuoden merkittävimmistä tapahtumista ja käänteistä
 • Sitoutuu pysymään yhteyshenkilönä kyseiseen vuoteen liittyvistä historiikkitiedusteluista

 

Kulttuurijaos

Kulttuuripersoonat (2-3 hlö)

 • Suunnittelee ja järjestää killan kulttuuritapahtumia Sisä- ja kulttuuriministerin kanssa

Seminaaritoimikunta

Seminaaritsaari

 • Vastaa seminaarin järjestämisestä kokonaisuutena
 • Koordinoi yhteistyötä Alumnin hallituksesta valittavan Seminaarivastaavan sekä laitoksen yhteyshenkilön kanssa
 • Huolehtii yhteydenpidosta hallituksen kanssa

Seminaaritoimikunnan jäsenet
(Yrityssuhdevastaava, Rahastonhoitaja sekä 1-3 hlö)

 • Järjestävät seminaarin yhdessä Seminaaritsaarin kanssa

Vuosijuhlatoimikunta

Diskonttaustirehtööri (1-2 hlö)

 • Vastaa vuosijuhlien järjestämisestä kokonaisuutena

 • Huolehtii yhteydenpidosta hallituksen kanssa

Vuosijuhlatoimikunnan jäsenet
(Isäntä, Yrityssuhdevastaava, Rahastonhoitaja sekä jäsenet)

 • Järjestävät vuosijuhlat

Yrityssuhdetiimi

Reimari

 • Järjestää killan puolipitkiä yhdessä Excumestarin kanssa
 • Vastaa killan bussikyydeistä ja järjestää Approreissut
 • Järjestää killan approreissut ja vastaa approlippujen hankinnasta
 • Kuuluu Prodekon yrityssuhdetiimiin

YS-toimihenkilöt (2 hlö)

 • Auttavat Yrityssuhdevastaavaa killan yrityssuhteissa
 • Vastaavat kesätyöillasta sekä kesätyöoppaasta
 • Vastaavat killan rekrytointifoorumin ja Prodeko Jobs:n päivittämisestä

Ulkojaos

Jaoksen yleiset tehtävät

 • Edistää kiltalaisten kansainvälistymistä
 • Huolehtii killan suhteista muihin kiltoihin ja opiskelijajärjestöihin
 • Auttaa ESTIEM-tapahtumien järjestämisessä
 • Järjestää TIMESin ja Jr. TIMESin

ESTIEM-vastaava

 • Toimii ESTIEM Local Group Helsingin Local Responsible -virassa ja toimii ESTIEM:n yhteyshenkilönä kiltalaisille
 • Vastaa osaltaan kiltalaisten kansainvälistymisestä ESTIEM:n kautta
 • Vastaa ESTIEM-asioiden tiedotuksesta killassa ja viestinnästä hallitukselle
 • Vastaa ESTIEM-yhteistyöstä Athenen kanssa
 • Edustaa LG Helsinkiä ESTIEM-tapahtumissa (CM ja Nordic ReCoM)
 • Kuuluu Viestintäjaokseen

Ulkotoimarit (3 hlö)

 • Edistävät kiltalaisten ulkokansainvälistymistä
 • Tukevat Ulkoministeriä kansainvälistymistoiminnan kehittämisessä
 • Avustavat Ulkoministeriä ulkosuhteiden ylläpidossa
 • Tukevat ESTIEM-vastaavaa ESTIEM-toiminnassa
 • Järjestävät TIMESin ja Jr. TIMESin

Tutapäivätoimarit (2kpl)

 • Suunnittelevat ja järjestävät Otaniemen Tutapäivät 2019

Opintojaos

Opintojaokseen ja sen piirissä käytäviin keskusteluihin voivat liittyä kaikki opintoasioista ja edunvalvonnasta kiinnostuneet kiltalaiset, myös ilman nimettyä toimihenkilövirkaa.

Mentorointimanageri

 • Järjestää ja kehittää killan alumnimentorointiohjelmaa yhdessä opintovastaavan kanssa
 • Toimii Prodeko Ventures -yhteyshenkilönä
 • Vastaa Prodeko Venturesin ja killan yhteistapahtumien järjestämisestä

Abivastaava

 • Vastaa killan abimarkkinoinnista kokonaisuutena
 • Johtaa killan abitiimiä
 • Kuuluu Viestintäjaokseen

Abitiimi

 • Toteuttaa killan abimarkkinointia
 • Avustaa abivastaavaa killan abimarkkinoinnin kehittämisessä

Pääainevastaavat (3 hlö)

 • Pääainevastaavat toimivat yhteyshenkilönä oman pääaineensa opintoihin liittyvissä asioissa ja tukevat näin ollen opintovastaavaa maisterivaiheen opintoihin liittyen.
 • Avustavat Opintovastaavaa DI-vaiheen opintoihin liittyvässä edunvalvonnassa
 • Valistavat kiltalaisia Aallon tuotantotalouden eri pääaineiden opintosisällöistä

Hallinnon opiskelijaedustajat
(eli Hallopedit, AYY valitsee)

 • Halutessaan liitetään Prodekon opintojaokseen toimihenkilöiksi
 • Toteuttavat edunvalvontaa yhdessä Opintovastaavan kanssa