Toimarien toiminta

Killan toimihenkilöt eli tutummin toimarit ovat yhdessä hallituksen kanssa se porukka, joka pitää killan toiminnassa ja kiltalaiset tyytyväisinä. Toimarivirat ovat työmäärällisesti hieman kevyempiä kuin hallitusvirat, mutta jokaisen tekemä työ on tärkeää ja ilman aktiivisia toimareita Prodekon toiminta ei pysyisi käynnissä. Toimarit valitaan virkakohtaisella vaalilla marraskuun vaalikokouksessa ja toimariksi voi lähteä kuka vain killan jäsen fuksista fabuun, jokaiselle löytyy sopiva tehtävä. Toimarivirkoja voidaan myös perustaa tarvittaessa uusia ja tarvittaessa valita jälkivaalilla myös muulloin kuin marraskuussa. Toimareille järjestetään myös vapaaehtoistyön virkistykseksi erillisiä tapahtumia.

Toimareista erityisasema on seitsemällä vastuutoimarilla. Vastuutoimareita ovat Abivastaava, ISOvastaava, ESTIEM-vastaava, CTO, Seminaaritsaari, Vuosijuhlatirehtööri ja Prolekon päätoimittaja. Yhdessä hallitus ja vastuutoimarit muodostava Kiltaneuvoston.

 

Toimarivirat

Toiminnantarkastajat (2 hlö)
 • Tarkastavat killan toiminnan

 

Varatoiminnantarkastajat (2 hlö)
 • Toimivat toiminnantarkastajien henkilökohtaisina varamiehinä

 

Jatkuvuustoimikunta
 • Ideoi ja auttaa hallitusta sekä vastuutoimareita laajoissa projekteissa sekä toiminnan pitkäjänteisessä kehittämisessä
 • Tukee ja sparraa hallituslaisia ja vastuutoimareita henkilötasolla

 

Pitkä XQ-jaos

Pitkä XQ -vastaava
 • Vastaa seuraavan ulkomaan pitkän excun järjestämisestä
 • Informoi hallitusta projektin etenemisestä

 

Pitkä XQ -toimikunta (3 hlö)
 • Toimivat matkan pääjärjestäjinä yhdessä Pitkä XQ -vastaavan kanssa

 

Tapahtumajaos

Juomanlaskijat (5-10 hlö)
 • Ideoivat ja järjestävät killan tapahtumia yhdessä Isännän ja Sisä-
  ja kulttuuriministerin kanssa
 • Vastaavat perinnejuoma Thunderin valmistuksesta ja vaalivat sen salaista reseptiä
 • Huolehtivat osaltaan Prodekon varastosta
 • Järjestävät itsenäisesti vuosijuhlaviikon bileet

 

Lukkarit (3-4 hlö)
 • Osallistuvat killan sitsien järjestämiseen
 • Johtavat laulua kaikissa killan pöytäjuhlissa
 • Valitsevat joukostaan lukkarimestarin edustamaan Prodekoa AYY:n Lukkaritoimikuntaan (Lutku)

 

Lukkarikisällit
 • Auttavat lukkareita laulun johtamisessa killan pöytäjuhlissa
 • Osallistuvat killan sitsien järjestämiseen yhdessä lukkareiden kanssa

 

Fuksijaos

ISOvastaava
 • Kuuluu vastuutoimareihin
 • Vastaa killan ISOtoiminnasta
 • Avustaa Fuksikapteenia ja Maisteri- ja KV-kapteenia killan fuksitoiminnassa
 • Edustaa Prodekoa AYY:n ISOtoimikunnassa (ITMK)

 

VastuuISOt (6-9 hlö)
 • Koordinoivat fuksi- ja vaihto-opiskelijaryhmien toimintaa
 • Vastaavat osaltaan fuksien ja vaihto-opiskelijoiden perehdyttämisestä killan
 • toimintaan ja teekkarikulttuuriin
 • Vastaavat osaltaan fuksi- ja vaihto-opiskelijatapahtumien järjestämisestä

 

Exchange Ambassadors (1-2 hlö)
 • Toimii fuksijaoksen ja vaihto-opiskelijoiden välisenä linkkinä
 • Edustaa vaihto-opiskelijoita ja ajaa heidän etujaan killassa
 • Valitaan puolivuosittain uusista vaihto-opiskelijoista

 

Masters ambassador (1-2 henkilöä)
 • Toimii fuksijaoksen ja maisterifuksien välisenä linkkinä
 • Edustaa maisterifukseja ja ajaa heidän etujaan killassa
 • Organisoi tapahtumia yhteistyössä muiden maisterifuksien kanssa kanssa
 • Valitaan vuosittain uusista maisterifukseista

 

Mediajaos

Webbitiimi
CTO
 • Kuuluu vastuutoimareihin
 • Johtaa Webbitiimiä
 • Vastaa killan sähköisistä palveluista
 • Vastaa IT-järjestelmien ja -projektien ylläpidosta ja kehittämisestä

 

Webbitiimin jäsenet
 • Ylläpitävät ja kehittävät killan sähköisiä palveluita
 • Toimivat osaltaan killan tietotekniikkaguruina

 

Viestintätiimi
Viestintävelho (3-7 hlö)
 • Kehittää ja toteuttaa killan visuaalista sisältöä
 • Tukee Mediakeisaria killan viestinnässä, sometuksessa ja sisällöntuotannossa

 

Dokumentoijat (2+ hlö)
 • Vastaavat killan tapahtumien valokuvaamisesta ja kuvien julkaisemisesta

 

Abitiimi
Abivastaava
 • Kuuluu vastuutoimareihin
 • Vastaa killan abimarkkinoinnista kokonaisuutena
 • Johtaa killan abitiimiä

 

Abitiimin jäsenet (max 12 hlö)
 • Toteuttaa killan abimarkkinointia
 • Avustaa abivastaavaa killan abimarkkinoinnin kehittämisessä

 

Prolekon toimituskunta
Päätoimittaja
 • Kuuluu vastuutoimareihin
 • Päätoimittaa Prolekon
 • Vastaa Prolekon toimituskunnasta

 

Taittaja
 • Taittaa Prolekon ja oppii käyttämään inDesignia!

 

Toimittajat
 • Kirjoittavat jokaiseen Prolekoon ja kehittävät kiinnostuksensa mukaisesti Prolekon journalistista suuntaa

 

Yhteisöjaos

Kiltistoimikunta
Punttisvastaava
 • Vastaa kuntosalista, sen kehittämisestä ja sen kunnossapidosta
 • Vastaa punttiksen arvoista ja johtaa punttiksen toimintaa niiden mukaisesti omalla esimerkillään

 

Kiltis MacGyver
 • Pitää huolta kiltahuoneesta ja ideoi sen kehittämistä
 • Huolehtii kiltahuoneen hankinnoista
 • Huolehtii Prodekon kirjastosta

 

Maitotyttö
 • Huolehtii, että kiltahuoneella on maitoa, kahvia ja teetä yms.
 • Vastaa reivimaidon salaisesta reseptistä

 

Namu Oy:n toimitusjohtaja
 • Vastaa killan ruokamyynnistä kiltahuoneella

 

Biljardivastaava
 • Vastaa killan biljarditapahtumien järjestämisestä
 • Pitää huolta biljardipöydästä ja sen välineistöstä

 

Historioitsija
 • Koordinoi arkistointia killassa
 • Huolehtii tarvittavien arkistoesineiden toimittamisesta Opiskelijakulttuurimuseoon ja/tai AYY:n arkistoon
 • Laatii killalle vuoden päätteeksi lyhyen kertomuksen vuoden merkittävimmistä tapahtumista ja käänteistä
 • Sitoutuu pysymään yhteyshenkilönä kyseiseen vuoteen liittyvistä historiikkitiedusteluista

 

Terdetoimikunta
Terdetaituri (2-4 hlö)
 • Pitää huolta terassista ja vastaa sen kehittämisestä ja remontoinnista
 • Huolehtii terassiin liittyvistä hankinnoista
 • Koordinoi terassilla järjestettäviä tapahtumia
 • Järjestävät terdekauden avajaiset ja päättäjäiset

 

Hyvinvointitoimikunta
Vastuullisuuskansleri (1-3 hlö)
 • Edistää tietoisuutta ympäristöön ja kestäviin toimintatapoihin liittyvistä asioista
 • Ideoi miten kilta ja kiltalaiset voisivat toimia vastuullisemmin

 

Hyvikset (1-3 hlö)
 • Edistää toiminnallaan kiltalaisten hyvinvointia ja killan yhteisöllisyyden kehittämistä
 • Tukee Varapuheenjohtajaa killan toimijoiden yhteisten virkistymisten järjestämisessä
 • Tukee Hyvinvointivalmennusten järjestämisessä

 

Häirintäyhdyshenkilöt (1-5 hlö)
 • Toimivat Prodekon Code of Conductin määritelmän mukaisesti

 

TEK-yhdyshenkilö
 • Pitää yhteyttä TEK:iin
 • Tiedottaa kiltalaisille TEK:sta ja sen asioista
 • Edustaa Prodekoa TEK-akatemiassa

 

Kulttuurijaos

Kulttuuripersoonat (2-6 hlö)
 • Suunnittelee ja järjestää killan kulttuuritapahtumia Sisä- ja kulttuuriministerin kanssa

 

Seminaaritoimikunta
Seminaaritsaari (1-2 hlö)
 • Kuuluu vastuutoimareihin
 • Vastaa seminaarin järjestämisestä kokonaisuutena
 • Vastaa edellisen seminaaritoimikunnan aloittaman seminaarin toteutumisesta alkuvuonna ja seuraavan seminaarin valmistelusta loppuvuonna
 • Koordinoi yhteistyötä Alumnin hallituksesta valittavan Seminaarivastaavan sekä laitoksen yhteyshenkilön kanssa
 • Huolehtii yhteydenpidosta hallituksen kanssa

 

Sedinaaritsaari (1 hlö)
 • Vastaa seminaarin budjetoinnista ja yritysyhteistyön suunnittelusta

 

Seminaaritoimikunnan jäsenet (1-3 hlö)
 • Järjestävät seminaarin yhdessä Seminaaritsaarin kanssa

 

Vuosijuhlatoimikunta
Diskonttaustirehtööri (1-2 hlö)
 • Kuuluu vastuutoimareihin
 • Vastaa vuosijuhlien järjestämisestä kokonaisuutena
 • Huolehtii yhteydenpidosta hallituksen kanssa

 

Disdollaraustirehtööri (1 henkilö)
 • Vastaa vuosijuhlien budjetoinnista ja yritysyhteistyön suunnittelusta

 

Vuosijuhlatoimikunnan jäsenet (1-4 hlö)
 • Järjestävät vuosijuhlat

 

Yrityssuhdetiimi

YS-toimihenkilöt (4 hlö)
 • Vastaavat kesätyöillasta sekä kesätyöoppaasta
 • Auttavat Yrityssuhdevastaavaa sekä Excumestaria killan yrityssuhteissa
 • Vastaavat killan rekrytointifoorumien ylläpidosta

 

Rahajaos

Kauppaneuvokset (2 henkilöä)
 • Ylläpitävät ja kehittävät Prodeko-kauppaa
 • Suunnittelevat tuotevalikoimaa yhdessä viestintävelhojen kanssa

 

Ulkojaos

ESTIEM-vastaava
 • Kuuluu vastuutoimareihin
 • Toimii ESTIEM:n yhteyshenkilönä kiltalaisille
 • Vastaa osaltaan kiltalaisten kansainvälistymisestä ESTIEM:n kautta
 • Vastaa ESTIEM-asioiden tiedotuksesta killassa ja viestinnästä hallitukselle
 • Vastaa ESTIEM-yhteistyöstä Athenen kanssa
 • Edustaa LG Helsinkiä ESTIEM-tapahtumissa (CM ja Nordic ReCoM)

 

Ulkotoimarit (2-4 hlö)
 • Järjestää killan approreissut ja vastaa approlippujen hankinnasta
 • Osallistuvat Tutanicin järjestämiseen
 • Valvoo ja tukee Fuksiexchangen järjestämistä
 • Järjestävät killan kansainvälisiä tapahtumia
 • Edustavat Aaltoa ESTIEMissä (CM ja Nordic ReCoM)

 

Tutapäiväjaos

Tutapäivätoimarit (2kpl)
 • Suunnittelevat ja järjestävät Otaniemen Tutapäivät

 

Opintojaos

Mentorointimanageri (1 hlö)
 • Järjestää ja kehittää killan mentorointiohjelmia yhdessä Opintovastaavan kanssa
 
Pääainevastaavat (3 hlö)
 • Toimivat yhteyshenkilönä oman pääaineensa opintoihin liittyvissä asioissa
 • Pitävät yhteyttä pääaineensa vastuuprofessoreihin
 • Avustavat Opintovastaavaa DI-vaiheen opintoihin liittyvässä edunvalvonnassa
 • Osallistuvat pääaineinfon järjestämiseen

 

Hallinnon opiskelijaedustajat (AYY valitsee)
 • Halutessaan liitetään Prodekon opintojaokseen toimihenkilöiksi
 • Toteuttavat ja kehittävät edunvalvontaa yhdessä Opintovastaavan kanssa