Prodekon Alumni ry:n säännöt. Säännöt on viimeisimmän kerran päivitetty keväällä 2010.


 

Prodekon Alumni ry:n säännöt

 

I luku
Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Prodekon Alumni. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä Alumni. Alumnin kotipaikka on Espoon kaupunki.

2 § Alumnin tarkoitus

Alumnin tarkoituksena on edistää Tuotantotalouden kerho PRODEKOn ja Tuotantotalouden Kilta Prodekon nykyisten ja entisten jäsenten henkisiä pyrkimyksiä ja ammatillista kehitystä ja edistää Tuotantotalouden Kilta Prodekon toimintaa.

3 § Alumnin toiminta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Alumni voi mm:
1) Järjestää kokouksia, esitelmätilaisuuksia, hupitilaisuuksia, opintomatkoja ja tutkimusprojekteja
2) Suorittaa lahjoituksia ja myöntää stipendejä sekä avustuksia.

4 § Toiminnan tukeminen

Toimintansa tukemiseksi Alumni voi järjestää koulutustilaisuuksia, juhlia, arpajaisia ja keräyksiä sekä suorittaa Alumnin tarkoitusperään liittyviä tutkimuksia, harjoittaa kustannus- ja julkaisutoimintaa, ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Alumni voi harjoittaa yhdistyslain 5 §:n mukaista liiketoimintaa tarkoituksensa toteuttamiseksi, mutta ei hanki taloudellista etua tai ansiota toimintaansa osallistuville jäsenille.

5 § Alumnin virallinen kieli

Alumnin virallinen kieli on suomi. Pöytäkirja- ja ilmoituskielenä on suomi.

 

II luku
Jäsenet ja maksut

6 § Jäsenistä

Alumnin jäseniä ovat varsinaiset, opiskelija- sekä kannatusjäsenet.

7 § Varsinaisista ja opiskelijajäsenistä

Alumnin varsinaiseksi ja opiskelijajäseneksi voi hakea jokainen Tuotantotalouden Kilta Prodekon tai Tuotantotalouden kerho PRODEKOn nykyinen tai entinen jäsen.

8 § Kannatusjäsenistä

Alumnin kannatusjäseneksi voi hakea jokainen juridinen henkilö, joka haluaa tukea Alumnin tarkoitusta ja toimintaa.

9 § Jäsenluettelosta

Alumnin on pidettävä kaikista jäsenistään jäsenluetteloa, josta ilmenee kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Jäsenet ovat velvollisia ilmoittamaan tietojensa muutoksista Alumnin hallitukselle.

10 § Jäsenmaksuista

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous jäsenryhmittäin.

11 § Eroamisesta

Jäsenellä on oikeus erota Alumnista ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta Alumnin kokouksessa.

12 § Erottamisesta

Hallitus voi erottaa jäsenen Alumnista, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on Alumniin liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään Alumnissa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut Alumnia tai ei enää täytä laissa taikka Alumnin säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

13 § Erotus- tai rangaistuspäätöksestä valittamisesta

Ennen erottamispäätöksen tekemistä on kuitenkin asianomaiselle jäsenelle varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

 

III luku
Alumnin kokoukset

14 § Kokouksista

Alumnin kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous ja ylimääräiset kokoukset. Alumnin kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous marras-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

15 § Kevätkokouksista

Alumnin kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Kokouksen avaus

2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja näiden henkilökohtaiset varamiehet sekä kaksi ääntenlaskijaa.

3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4) Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5) Esitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

6) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

16 § Syyskokouksista

Alumnin syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Kokouksen avaus

2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja näiden henkilökohtaiset varamiehet sekä kaksi ääntenlaskijaa.

3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4) Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5) Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet eri jäsenryhmille seuraavalle kalenterivuodelle

6) Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio

7) Valitaan hallituksen puheenjohtaja

8) Valitaan hallituksesta kalenterivuoden päättyessä poistuvien tilalle uudet jäsenet

9) Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat

10) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

17 § Ylimääräisistä kokouksista

Ylimääräinen kokous pidetään, kun Alumnin kokous niin päättää, kun puolet hallituksen jäsenistä katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kymmenen (10) tai kymmenesosa (1/10) Alumnin äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

18 § Kokousten koollekutsumisesta

Hallituksen on kutsuttava Alumnin kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta ilmoittamalla siitä jäsenille kirjallisesti heidän ilmoittamaansa osoitteeseen. Lisäksi kokouskutsut tulee laittaa näkyville Tuotantotalouden Kilta Prodekon ilmoitustaululle.

19 § Päätösvaltaisuudesta

Kokous on päätösvaltainen, jos se on laillisesti koolle kutsuttu.

20 § Kokouksessa käsiteltävistä asioista

Käsiteltäessä Alumnin sääntöjen muuttamista, hallituksen tai sen jäsenen taikka toiminnantarkastajan valitsemista tai erottamista, tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä, Alumnin purkamista tai muuta yhdistyslain 23 §:ssä  mainittua tai siihen verrattavissa olevaa asiaa on asiasta mainittava kokouskutsussa.

21 § Virasta erottamisesta

Alumnin kokous voi erottaa Alumnin hallituksen, hallituksen jäsenen, luottamus- tai toimihenkilön virastaan kesken toimikautta, jolloin kokouskutsussa on siitä mainittava ja erottamispäätöksen on synnyttävä kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä. Alumnin kokous valitsee uuden hallituksen, hallituksen jäsenen, luottamus- tai toimihenkilön jäljellä olevalle toimikaudelle.

22 § Ääni-, puhe-, läsnäolo- ja esitysoikeudesta

Alumnin kokouksissa on jokaisella varsinaisella ja opiskelijajäsenellä yksi ääni. Esitys- ja aloiteoikeus Alumnin kokouksissa on Alumnin jäsenten lisäksi myös Tuotantotalouden Kilta Prodekon edustajalla. Läsnäolo- ja puheoikeus Alumnin kokouksissa on Alumnin kannatusjäsenillä ja Tuotantotalouden Kilta Prodekon varsinaisilla jäsenillä.

23 § Ääntenenemmistöstä

Alumnin kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se ehdotus, joka on saanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

IV luku
Alumnin hallitus

24 § Hallituksesta

Alumnin toiminnasta vastaa hallitus, jonka jäsenten vaalikausi on kaksi (2) kalenterivuotta siten, että vuosittain syyskokouksessa valitaan puolet hallituksen jäsenistä. Vuosittain vähintään yksi (1) hallituksen jäsen valitaan Tuotantotalouden Kilta Prodekon ehdotuksen perusteella mikäli mahdollista.

25 § Hallituksen tehtävistä

Hallituksen tehtäviin kuuluu ainakin:
1) Johtaa Alumnin toimintaa
2) Valmistella Alumnin kokouksissa käsiteltävät asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset
3) Hoitaa Alumnin taloutta ja omaisuutta
4) Laatia Alumnin toimintakertomus ja tilinpäätös sekä ehdotus toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
5) Valvoa toimikuntien ja toimihenkilöiden toimintaa
6) Vastata Alumnin tarkoituksenmukaisesta ja tarpeellisesta toiminnasta

7) Kutsua tarvittaessa Alumnin kokous koolle
8) Sekä muut Alumnin kokouksen antamat tehtävät
9) Jäsenten hyväksyminen.

26 § Hallituksen kokoonpanosta

Hallitukseen on kuuluttava puheenjohtaja, rahastonhoitaja sekä kuusi (6) muuta jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan tulee olla Alumnin varsinainen jäsen. Muiden hallituksen jäsenten tulee olla Alumnin varsinaisia tai opiskelijajäseniä, ellei heitä ole valittu Tuotantotalouden Kilta Prodekon ehdotuksen perusteella.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, joka huolehtii puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estynyt.

Hallitus valitsee keskuudestaan rahastonhoitajan, joka hoitaa Alumnin taloutta ja omaisuutta sekä valmistelee ehdotukset tilinpäätökseksi ja talousarvioksi.

Hallituksen muut jäsenet valitaan tarkoituksenmukaisesti toteuttamaan Alumnin tehtäviä.

27 § Päätösvaltaisuudesta

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun kaikille sen jäsenille on kokouksesta tiedotettu hallituksen keskuudessaan sopimalla tavalla ja läsnä on vähintään puolet sen jäsenistä siten, että puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä.

28 § Hallituksen kokouksista

Hallituksen kokousten päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa puheenjohtajan kannattama ehdotus, vaaleissa kuitenkin arpa.

29 § Alumnin nimen kirjoittamisesta

Alumnin nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

 

V luku
Toimikunnat ja toimihenkilöt

30 § Toimikunnista ja toimihenkilöistä

Hallituksen alaisena voi toimia toimikuntia ja toimihenkilöitä, jotka nimeää Alumnin kokous tai hallitus.

31 § Toimihenkilön erottamisesta

Sen lisäksi mitä pykälässä 21 on määrätty, voi Alumnin hallitus painavista syistä erottaa toimihenkilön virastaan, jolloin erottamispäätöksen on synnyttävä kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä.

 

VI luku
Hallinto ja talous

32 § Alumnin toimi- ja tilikaudesta

Alumnin toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi. Jäsenmaksuista on säädetty erikseen pykälässä 10.

33 § Toiminnantarkastajista

Alumnilla on kaksi toiminnantarkastajaa ja heillä henkilökohtaiset varamiehet.

Jos Alumnille on tilintarkastuslain mukaan valittava tilintarkastaja tai jos Alumnin kokous niin päättää, toiminnantarkastajien ja heidän varamiesten sijaan valitaan vähintään yksi tai enintään kaksi tilintarkastaja(a) ja vähintään yksi tai enintään kaksi varatilintarkastaja(a). Jos tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Mitä näissä säännöissä säädetään toiminnantarkastajasta, sovelletaan vastaavasti tilintarkastajaan.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on toimitettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta.

34 § Tilinpäätöskertomuksen luovuttamisesta

Toiminnantarkastajien tulee toimittaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen Alumnin kevätkokousta hallitukselle.

 

VII luku
Erityisiä määräyksiä

35 § Alumnin tunnuksista

Alumnin tunnuksista päättää Alumnin kokous. Tunnuksien käytöstä voidaan laatia erillinen tunnusohjesääntö.

36 § Sääntöjen muuttamisesta

Alumnin sääntöjen muuttamisesta on päätettävä kahdessa peräkkäisessä vähintään kahden (2) kuukauden välillä järjestettävässä Alumnin kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

37 § Alumnin purkautumisesta

Alumnin purkamisesta on päätettävä kahdessa peräkkäisessä vähintään kahden (2) kuukauden välillä järjestettävässä kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Alumnin purkautuessa käytetään varat Alumnin tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Alumnin tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

38 § Sääntömuutoksen ja purkautumispäätöksen voimaantulosta

Sääntömuutos tai purkautumispäätös tulee voimaan, kun se on merkitty yhdistysrekisteriin.

39 § Säännöissä määräämättömistä asioista

Asioissa, joista näissä säännöissä ei erikseen määrätä, noudatetaan yhdistyslakia.