Opinnot

Kokouskuulumisia

This text is a summary of the matters that have been discussed in different education management groups in SCI and DIEM. If you have any questions regarding education matters, you can always contact the Minister of Studies at opintovastaava@prodeko.org.

 

Opintosektorin kokouskooste: maaliskuu 2024

 

Tuotantotalouden maisteriohjelman koulutusneuvosto 2/2024
Diplomityön oikaisu
 • Lorem ipsum

 

Kurssi- ja sisältömuutokset uudessa opintosuunnitelmassa 2024–2026
 • Lorem ipsum

 

Jos mistä tahansa aiheesta nousi kysymyksiä, laita viestiä joko Telegramissa @ounlifraans tai sähköpostilla opintovastaava@prodeko.org.

 

SCI opetuksen johtoryhmä 1/2024
Lorem ipsum
 • Lorem

 

Lorem
 • Lorem

 

Muut
 • Lorem

 

Jos mistä tahansa aiheesta nousi kysymyksiä, laita viestiä joko Telegramissa @ounlifraans tai sähköpostilla opintovastaava@prodeko.org.

 

Opintosektorin kokouskooste: helmikuu 2024

 

Perustieteiden akateeminen komitea 1/2024
Hyvä akateeminen käytäntö opinnoissa Aalto-yliopistossa
 • Uudella nimellä voimaan astuva ohje, joka päivitetään, koska tutkimuseettinen neuvottelukunta on muuttanut ohjeitansa ja Aalto on sitoutunut noudattamaan niitä
 • Uusi käytäntö huomioi tekoälyn käyttöön liittyviä näkökulmia mm. plagioinnin arvioimisessa
  • SCI:llä on suhteellisen paljon plagiointitapauksia etenkin peruskursseilla (esim. Ohjelmointi 1)
 • Ohjeessa mainitaan myös uusi vastuu hyvien tutkimuskäytäntöjen opettamisesta yliopisto-opetuksessa
  • Keskusteltiin siitä, miten tämä voitaisiin käytännössä integroida opintoihin
   • Pitäisikö lisätä kaikille pääaineille esim. yhden opintopisteen kurssi tätä varten?
   • Joku yhteinen ratkaisu olisi toimiva, jottei pyörää tarvitsisi keksiä uudelleen
  • Tuotantotalouden laitoksella vastuu voitaisiin periaatteessa liittää Becoming an IEM Professional -kurssiin
  • Kandidaattitasolla tällainen vastuu tainnee jo hoitua
 • Eri kursseilla on eri tapoja arvioida plagiointitapauksia
  • Joillain kursseilla koko kurssisuoritus voidaan hylätä, toisilla pisteet vain nollataan
   • Kannustaako pisteiden nollaus epärehelliseen toimintaan?
  • Joillain kursseilla yhteistyö luo harmaan alueen – joskus opiskelijoiden halutaan työskentelevän yhdessä ratkaisujen eteen
   • Miten tätä arvioidaan ohjeessa?

 

Jos mistä tahansa aiheesta nousi kysymyksiä, laita viestiä joko Telegramissa @ounlifraans tai sähköpostilla opintovastaava@prodeko.org.

 

SCI opetuksen johtoryhmä 1/2024
Vuositarkistus
Opetuksen saavutukset
 • 50 % enemmän jaettuja opintopisteitä viimeisen viiden vuoden aikana
 • Tavoite on saavutettu kandidaattiohjelman osalta, mutta ei vielä maisteriohjelman osalta
 • Maisteriopiskelijat ovat erittäin tyytyväisiä tutkintoonsa viisi vuotta valmistumisen jälkeen (Aarresaari-kyselyssä yleinen tyytyväisyys 5.19/6.00)
 • SCI:n koulutustarjonta on teknologian alalla edelleen vetävintä niin kandidaatti- kuin maisteritasollakin
  • Perustieteiden korkeakoulu on ns. ”muuttovoittoinen” eli SCI:n ohjelmiin haetaan enemmän kuin mitä SCI:n ohjelmista vaihdetaan pois
 • Opettajien roolia laitoksissa on vahvistettu – 3/5 opetuksen varajohtajista opettaa myös itse

 

Opetuksen haasteet
 • Kielilinjauksen implementointi
 • SCI:n fysiikan palveluopetuksen kursseja ei enää käydä muiden insinöörikorkeakoulujen opetuksessa, mikä aiheuttaa hankaluuksia koulujen väliselle vaihtuvuudelle
  • Aiheuttanut myös resursointiongelmia SCI:llä
 • Niin kandidaatti- kuin maisteritasonkin kyselyjen vastausprosentit ovat laskussa, etenkin TEK-kyselyn (25 % vuonna 2023)
  • Keskusteltiin nykyisestä yleisesti vallitsevasta tilanteesta, jossa ihmiset joutuvat vastaamaan liian moniin kyselyihin ja kyllästyvät siten vastaamiseen
  • Keskusteltiin mahdollisten turhien kyselyjen vähentämisestä ja vaihtoehtoisten tiedonkeruumenetelmien hyödyntämisestä
  • Keskusteltiin kyselyjen integroinnista osaksi kursseja tai valmistumisprosessia metodina kyselyjen vastausprosentin kohottamiseksi
 • Professoreilla ja opettajilla on epätasainen työkuorma opettamisessa
  • Laitosten välillä on opetuksen määrän ja luonteen takia erilainen työkuorma
   • Epätasainen opettamistyökuorma on ongelma laitosten sisällä, ei niinkään välillä
   • Ongelman eteen on kuitenkin tehty jo työtä ja aloitteita laitoksissa (ml. tuotantotalouden laitos)
 • Opiskelijoilla on eriäviä tarpeita ja taitotasoja, ja erityisjärjestelyiden tarve on nousussa
  • Keskusteltiin mahdollisuudesta järjestää virallista yliopisto-opetusta edeltäviä kursseja, jolla voitaisiin varmistaa aloittavien opiskelijoiden osaamistason riittävyys mm. yliopistomatematiikkaan
 • Tekoälyn käyttäminen opinnoissa

 

Opetuksen vastuut
 • Keskusteltiin Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksesta yliopistojen koulutusvastuista ja siitä, miten koulutusvastuut jakautuvat Aallossa ja etenkin Perustieteiden korkeakoulussa
 • Kandidaattitasolla…
  • Tuotantotalouden koulutusvastuusta vastaa TUO
  • Teknis-luonnontieteellisen alan koulutusvastuusta vastaa TFM
  • Tieto- ja viestintätekniikan koulutusvastuusta vastaa TIK, INF, TePsy
  • Keskusteltiin lisäksi siitä, onko materiaalitekniikan tai energiatekniikan koulutusvastuuta SCI:n sisällä
 • Keskusteltiin siitä, mitä implikaatioita eri koulutusvastuiden mukana tulee
  • Mitä vastuita koulutusvastuun ilmaiseminen tuottaa opetuksen järjestämiselle ja mikä on koulutusvastuun suhde OKM:ltä saatavaan rahoitukseen?
 • Keskusteltiin siitä, mitkä maisteriohjelmat sopivat mihinkin koulutusvastuuseen

 

Muut
 • Mainittiin lyhyesti vähäisten resurssien aiheuttama vaikeus tuotantotalouden maisteriohjelman järjestämiseksi suomen kielellä 
 • Keskusteltiin lyhyesti Hyvä akateeminen käytäntö opinnoissa Aalto-yliopistossa -ohjeen muutoksista aikaisempaan ja ohjeen asettamista vastuista korkeakoululle
 • Kasvava kiinnostus vaihtaa muista ohjelmista tuotantotalouden maisteriohjelmaan
  • SCI opiskelijoiden pääsyvaatimus keskiarvolle muuttumassa nykyisestä 3.8 -> 4.2
  • Vähentää epätasa-arvoa, sillä nykyään kaikilla muilla korkeakouluilla vaatimus on jo 4.2
  • Uusi pääsyvaatimus astuu voimaan syksyllä 2024 aloittaville kandidaattiopiskelijolle
  • Keskusteltiin siitä, pitäisikö vähentää markkinointia vaihtoehtoisille poluille päästä opiskelemaan esim. tuotantotaloutta, sillä muut ohjelmat eivät halua aloittavia opiskelijoita, joiden tavoitteena on jo aloittaessa päästä opiskelemaan jotain muuta

 

Jos mistä tahansa aiheesta nousi kysymyksiä, laita viestiä joko Telegramissa @ounlifraans tai sähköpostilla opintovastaava@prodeko.org.

 
Perustieteiden korkeakoulun teknistieteellisen kandidaattiohjelman koulutusneuvoston kokous 1/2024
Valintakoemuutos
 • Tällä hetkellä kansallisella tasolla on noin 130 erillistä valintakoetta käytössä
 • Näitä ollaan yhtenäistämässä siten, että tulevaisuudessa yhtenäisiä valintakokeita tulee olemaan seitsemän, ja nämä kokeet tulevat kattamaan lähes kaikki hakukohteet
  • Kategoriat ovat matemaattis-luonnontieteellinen; lääketieteet, ravitsemus ja elämän kemia; ympäristö ja maailma; kauppa ja talous; yhteiskunta, oikeus ja kulttuurit; ihmistieteet sekä kielet ja kirjallisuus
  • Tuotantotalous tulee kuulumaan matemaattis-luonnontieteellisen valintakokeen alle, kuten muutkin teknilliset hakukohteet lähtökohtaisesti
  • Matemaattis-luonnontieteellisessä kokeessa yksi mahdollinen ongelma on ainakin joiltain tietojenkäsittelytieteen hakukohteilta puuttuva vaatimus pitkästä matematiikasta
   • Mahdollinen pelko siitä, että valintakokeen sisältöä jouduttaisiin helpottamaan huomioimaan myös lyhyen matematiikan pohjalta osallistuvat hakijat
 • Lisäksi valintakokeet tullaan järjestämään tulevaisuudessa digitaalisesti
 • Keskusteltiin myös DIA-organisaatiosta sekä valintakokeen ja todistushaun kautta tulleiden opiskelijoiden eroista

 

Kielilinjaukset
 • Englannin kielellä on Aallossa niin vahva asema, että asiasta on jopa valitettu oikeuskanslerille asti useampaan otteeseen
  • Aalto pyrkii noudattamaan valtakunnallisia kielilinjauksia aikaisempaa tarkemmin eli käytännössä opetuksen saatavuutta suomen kielellä pyritään lisäämään
 • Keskusteltiin teknistieteellisen kandidaattiohjelman eri pääaineiden kohdalla vaadittavista ja tehtävistä muutoksista, jotta ne saataisiin vastaamaan vaadittua kielilinjausta
 • Tarvittavat muutokset vaikuttivat melko vaivattomilta toteuttaa
 • Tuotantotalouden kohdalla englanninkielisiä kandidaattitason kursseja on kaksi: Introduction to Strategic Management ja Organizing of Business
  • Kielilinjaukseen mukauttaminen kyseisissä kursseissa luultavasti melko vaivatonta, tarkempi toteutusmuoto vielä epäselvä
 • Yleisesti aiheeseen liittyen on paljon vaikeita näkökulmia, sillä Aallossa on paljon ei-suomenkielisiä opiskelijoita, jonka takia useita kursseja ei voida järjestää pelkästään suomen kielellä
 • Keskusteltiin myös tarkemmin, millä kursseilla tapahtuu muutoksia kielen osalta ja hieman siitä, miltä muutokset tulevat näyttämään
 • Huomautettiin, että maisteriohjelmien kohdalla kielilinjausten noudattaminen tulee olemaan huomattavasti hankalampaa, sillä nämä ohjelmat ovat pääosin olleet englanninkielisiä
 • Yliopiston rekrytointinäkökulma myös huolestutti, sillä ei ole tarkoituksenmukaista palkata opettajia yliopistolle vain, jotta kielilinjauksia voitaisiin noudattaa

 

Luentotallenteet
 • Kokouksessa keskusteltiin myös lyhyesti luentotallenteiden asemasta opetuksessa
 • Toisaalta luentovideot helpottavat merkittävästi opiskelua, jos tulee on muita pakottavia päällekkäisyyksiä tai estymisiä, mutta toisaalta luentovideot kannustavat etäopiskeluun
  • Etäopiskelulla todettiin korona-aikana olevan merkittäviä negatiivisia mielenterveydellisiä vaikutuksia niin opiskelijoihin kuin opettajiinkin
  • Lisäksi joillain kursseilla tieto päivittyy tutkimuksen mukana melko nopeastikin, jolloin luentovideot vanhenevat lyhyessä ajassa
  • Luentovideoiden ylläpito on myös työlästä

 

Fuksien opintopistekehitys
 • Todettiin, että fuksien opintopistekehitys keskimäärin kaikissa teknistieteellisen kandidaattiohjelman pääaineissa vaikuttaa olevan aikaisempaa hieman nopeampaa viime vuoteen verrattuna
  • Hyödyllistä yliopistolle sinänsä, sillä yliopistojen suoriutumista mitataan valmistuneiden tutkintojen perusteella
 • Dataa ei kuitenkaan tulkittu kovin tarkasti, eikä tarkkoja johtopäätöksiä vedetty

 

AllWell? -kysely
 • Keskusteltiin lyhyesti siitä, miten kyselyn vastausprosenttia saataisiin nostettua

 

Muut
 • Academic Advising eli akateeminen ohjaus nousi esille eräänä asiana, jota voitaisiin kehittää
  • Tuotantotalouden kohdalla epäselvää, kuinka paljon akateemista ohjausta eli opettajien ja opiskelijoiden välistä 1-on-1 ohjaamista tapahtuu

 

Jos mistä tahansa aiheesta nousi kysymyksiä, laita viestiä joko Telegramissa @ounlifraans tai sähköpostilla opintovastaava@prodeko.org.

 

Opintosektorin kokouskooste: joulukuu 2022

Koska osa kokouksista käydään englanniksi, ovat myös osa muistiinpanoista englanniksi.

 

DPC IEM meeting 14.12

The meeting started with accepting the thesis topics and theses. Then we talked about the curriculum. There are small changes in the curriculum: e.g. machine learning in financial engineering grading changed to be a pass/fail instead of 0-5, new option for optional courses: Global Business in the digital age, 4 credits. Discussion about the results of the IEM study survey. This has raised interest among the teaching staff and more discussions about the results will be held soon. Talked about how we could manage trade-offs between on-campus and remote learning. Due to the time limit, the discussion did not reach any conclusion, but it was an important dialogue between faculty and students.

Bachelors (46) and master’s thesis (42) degrees approved by 31.10.2022, congratulations to everybody!

In the end, we looked through some statistics and schedules about master’s admissions, which are coming soon.

 

Perustieteiden akateemisen komitean kokous

Nominated degree program committees for the next three years, with no significant changes. In the IEM bachelor program, Timo Vuori replaces Robin Gustafsson on the committee and in the DPC IEM committee, Natalia Vuori replaces Marina Biniari. Minor changes to the curriculum: IEM changes: advanced organization theory will be taught in 2022-2024 in 1. and 2. periods. Small side discussion about the formulation of the information in the course information pages. Student representatives emphasized that it is important to communicate clearly whether you can select the course or not in the HOPS. In life-wide learning courses, there will be J-letter in the course codes. Aalto University language guidelines will be updated in spring 2023. This item will be discussed in the Academic Committee of Science in spring 2023. Also, the Policy for Learning Analytics will be discussed in spring 2023. Both items are in preparation at the university level. Developing university student admissions Aalto University is involved in developing student admissions with other Finnish universities in a joint project (in Finnish): Yliopistojen opiskelijavalintojen kehittämishanke 2022-2025. The updated schedule for preparation of the certificate-based admissions scoring model is changing and the universities will decide on scoring to be introduced in 2026 during the summer of 2023.

 

Opintosektorin kokouskooste: marraskuu 2022

 

Edujory 23.11.2022

New Joint Aalto Minor (on sustainability/ climate) is starting in 2024 Fall. Mikko Jääskeläinen is responsible for this in SCI. The content is not fixed yet but is probably unsuitable for an IEM bachelor's degree. We had a workshop-like discussion regarding which of the departments can contribute and how.

General study survey by Tietokilta and Athene: 140 answers, two languages, general questions about teaching, exams, projects, etc. Some findings: students have had some issues finding available spaces to study, a high percentage attending lectures, and exercise sessions are found useful more often on campus. A clear voice from students that traditional it-rooms should get rid of computers and have only monitors, keyboards, and mouses. Bachelor’s students need more on-campus teaching and master’s students more freedom.

Master-’s Programmes and study place acceptance and minimum requirements for each study option:

 • Accepted students should get a welcoming email
 • For programmes where are a lot of international students: Programme webinars and/or other student contacts after the results, are recommended

next meeting 31th January 14:00

Perustieteiden akateeminen komitea ei kokoustanut, sillä asialistalla ei ollut päätösasioita.

 

Opintosektorin kokouskooste: lokakuu 2022

 

Kandineuvosto 4/22

Katteltiin kandiopintojen edistymistilastoja (opintopistekertymiä) ja valmistumisaikoja (2018-2021) pääaineittain.
- Tutalla valmistutaan kandiksi SCI:n keskiarvoa nopeammin.Keskustelua DIA-valintaan tulevista muutoksista ja opiskelijavalintojen kehitystyöstä.
- Benchmarkkina kaikkiin AMK:eihin on sama pääsykoe (pystyy lisäämään aloittain kyllä kysymyspaletteja), mietinnässä et tulisko kaikkiin yliopistotutkintoihin kans sama koe riippumatta alasta (pliis ei, kuulostaa katastrofilta). Konsensus oli että kandidaattineuvosto vastustaa yhtenäistä valintakoetta.
- AMK:issa vähän SAT-tyyppinen monivalintakoe mis on kaikenlaisia osa-alueita äikästä fysiikkaan tai etiikkaan. Jos tällanen otettais käyttöön yliopistoissa, miten se erois tarpeeks ylppäreistä? Mikä siinä yleismaailmallisen tiedon mittaamisessa on arvona?
- Toinen iso kysymys on että milloin otetaan käyttöön sähköiset kokeet. Tästä varmaankin lisäinfoa vuoden sisällä.
- 80% paperivalinnalla ja 70% ensikertalaisia on saanut opiskelijat optimoimaan lukiossa opiskeltavien ja kirjotettavien aineiden valinnat ja opiskelupaikan vastaanotot. Opintojen aloittamista pyrittiin nopeuttamaan paperivalintojen lisäämisellä, mutta se ei toiminutkaan kun opiskelijat alkoivat optimoimaan ensikertalaisuutta (jos ei pääse ekaan valintaan niin ei ota mitään paikkaa vastaan)

SCI:n opetuksen johtoryhmä:

Pitkä keskustelu valinnaisista opinnoista ja niiden suosituksen muotoilusta. Keskustelussa oli monta eri dimensiota, mikä teki päätöksenteosta hankalaa: resurssien käyttö, opiskelijoiden motiivit, vapaavalintaisten opintojen määrä, itseohjautuvuus, kenen pitäisi omistaa prosessi, jne..)- Yritetään hyväksilukea paljon aallon ulkopuolisia MOOC-kursseja, jotka eivät tällä hetkellä sovi vapaavalintaisiin. Kuitenkin osa sopii, joten näitä pitää träkätä ja tähän hukkuu paljon resursseja
- Myös life wide learning aallon kurssien kohdeyleisö on aallon ulkopuoliset opiskelijat:
pitäisi jollain tavalla erotella muista kursseista
- ruk johtamiskokemusta ei voi hyväksilukea tällä hetkellä
-esim. lukiolaisille suunnattuja kursseja ei pitäisi pystyä sisällyttämään tutkintoon.
- Miten slush ja junction opinnollistetaan/arvioidaan oppimista?
Junction: ei saa pelkästään itse osallistumisesta vaan pitää tehdä myös raportti. Organizers are in contact with
the faculty. Jos meette siis slushiin tai vastaavaan niin kysykää järkkääjiltä että ovatko yhteydessä kouluun, tätä kautta voi saada noppia.
- kommunikoitiin(Opikset) koulutusohjelmien vetäjille, että pitää olla selkeä linjaus mitkä kurssit käyvät mihinkin tutkintoon, jotta opiskelijoiden ei tarvitse osa-optimoida kandi- ja maisteritutkintojansa ja viivyttää niitä tän takiaVapaavalintaisten opintojen suosituksen muotoilu herätti paljon keskustelua,
- päädyttiin Moocs outside aalto(not part of curriculum/degree) -> primarily no
- päätettiin että kandin vapaavalintaisiin voi valita mitä tahansa kursseja
kunhan kurssit eivät mene päällekkäin toistensa kanssa(esim. y1+o1)(tää 2024 alkaen)
- head of program accepts electives
in IEM if the coursest that are from outside from aalto -> head of program/head of major must approve
->"IEM" ruleTäälläkin keskusteltiin opiskelijavalintojen muutoksesta:
suomenkieliset kandiohjelmat:
- todistusvalinta muuttuu jollakin tavalla, ei olla paljastettu vielä(ei tietoa, paljonko dia muuttuu):
tavoitteena mm. yhtenäistää todistusvalintoja, jotta on realistista hakea useammalle alalle
ja vähentää kuormittavuutta (Petri Suomala vetää aallossa tätä)- valintakoe digitalisoidaan jollakin aikavälillä, tästä myöhemmin lisäinfoaenglannin kieliset kandiohjelmat:
- sat testi muuttuu, joten sat-hakua pitää muuttaa. Onko sat tarpeeksi hyvä mittari?- maisterihaussa ongelmia opiskelupaikan hyväksymisen ajankohdassa, osa ulkomaalaisista opiskelijoista ei ehdi
saada papereita tarpeeksi nopeasti, jotta voisivat aloittaa syksyllä.

 

Opintosektorin kokouskooste: elokuu 2022

 

DPC IEM meeting 24.8.2022

 

First meeting after the summer holiday! We started the session by accepting Master theses and new Master theses subjects. We discussed how we address the feedback from last year's courses. There are discussions with the responsible teachers of courses to constantly improve the courses. The master’s mandatory “Research assignment” course had quite low grades and we discussed how we could improve the course. Further discussions will be had on this matter. The faculty is interested in hearing feedback on courses and especially on how the courses should be arranged. If you have this kind of feedback, please send it to opintovastaava@prodeko.org or via telegram @opintoisa


 

Edujory 25.8.

 

 

Myös syksyn ensimmäinen kokous! Aallon opiskelijamarkkinoinnin tiimi tuli esittäytymään ja esittelemään uutta markkinoinnin PowerBI- työkalua. Keskustelu meni semisti työkalun yksityiskohtiin ja kokouksesta onnistuttiin käyttämään tunnin verran tähän. Loppuaika saatiin kulumaan keskusteluun kurssipalautesysteemistä:
- Mm. Webropol ollaan korvaamassa, tällä hetkellä vaikeuksia ainaki tiedonsiirrossa. Atm käynnissä pre-study uuden järjestelmän löytämiseksi.
- Muita kehitysalueita on palautteenantokulttuurin vahvistaminen ja raportointi ton itse palautteen keräämisen lisäksi.
- Kurssipalautteisiin on tulossa uus pakollinen kysymys, joka menee seuraavasti: "Which factors in the course served to promote the accessibility of the teaching, encourage participation, and reduce discrimination (e.g. in the selected teaching and assessment methods, course material, or learning environment)?"
    - Kiva ajatus taustalla, mutta huonostihan tämä on muotoiltu
    - Tosi avoin, epätarkka, ei tällasenaan kontribuoi kurssien kehittämiseen, miten tällasen kysymyksen vastauksia pitäis käsitellä (Jääskeläisen Mikolla oli hieno lista siitä et miksi tää on huono kysymys)
    - Päätös tehtiin ilman että opetushenkilöstöä tai korkeakoulujen dekaaneja on juurikaan konsultoitu eli ei kovin optimaalista

 

 

Opintosektorin kokouskooste: loppukevät 2022

Koska osa kokouksista käydään englanniksi, ovat myös osa muistiinpanoista englanniksi.

DPC IEM meeting 15.6

 

The last meeting before the summer holiday! The meeting was rather short and consisted mainly of approving the masters’ theses. We also discussed the text formulation in the application criteria for foreign students. Lastly, we talked about a case of inconsistency in masters’ theses grading. Now it is time for a summer holiday!

 

Perustieteiden akateemisten asioiden komitea 30.5.

 

Esityslistassa noin 600 sivua liitteitä, joten kokous mentiin läpi kohtalaisella “kumileimasin”- fiiliksellä. Puhuttiin tekniikan polkuopinnot-esityksestä (Erillisvalinta Aalto Bachelor’s Programme in Science and Technology –ohjelmaan):

Pähkinänkuoressa tarkoittaa sitä ettää opiskelemaan pääsisi polkuopintojen kautta, joita pääsee tekemään ja oikeutetaan hakee tutkinto-opiskelijaksi maksamalla 5k€ Tämä olisi epäsuorasti maksullinen ohituskaista Aallon opintoihin. Tällä pyritään lisäämään ulkomailta tulevien opiskelijoiden määrää ja tekniikan alan viehättävyyttä (kuitenkin mahdollisuus myös suomalaisille). Sopimus siis OKM ja Aallon välillä (kursseja myös Tampereen yliopistossa). Koko homma kirjattu käsiteltävään valintaperusteet-dokumenttiin tosi hämmentävästi. Esim. Maksullisuutta ei mainita ollenkaan, eikä sen sisältämiä kursseja tai sitä, että kyseessä on pilotti. Tämä on jäänyt AAK:issa pöydälle (Aallon akateeminen komitea). Oli tullut käsiteltäväksi ilman että AAK tiesi koko hommasta/sen valmistelusta. Herättänyt paljon keskustelua, erityisesti kritiikkiä, minkä takia oli jäänyt pöydälle.AYY ja TREY laatinut vastustavan lausunnon, SCI vastustaa, myös opiskelijaedustajat vastustavat. 

 

DPC IEM meeting 18.5

 

The meeting started with accepting masters' theses. After this, we had a discussion on the AllWell results: The general trend is downwards in KPIs measuring student well-being such as burnout risk and peer support. It was discussed that the AllWell quantitative results were poorly presented and it was decided to leave them to their own judgment: they are not easily influenced by the institution. Instead, the survey results contained very roughly two kinds of comments: Tiredness, exhaustion, stress, falling off the wagon, and on the other hand, lack of meaning in IEM studies and searching for a direction in life. It was concluded that because there are a lot of people who apply to IEM who don't quite know what they want to do in life, but are good at doing things, the pandemic era has been especially difficult for them: social contacts are missing and motivation may no longer be derived from studying in the same way as it is necessary to do things for oneself, rather than to keep up with others. Therefore (at least) bachelor's courses should be arranged(or provided a chance to participate) on the campus in autumn. This resonated with the faculty and a more detailed plan will be made during the summer, which will be announced to students in August.


 

SCI-kandineuvoston kokous ma 16.5

 

Kokous alkoi keskustelulla informaatioverkostojen uudesta opiskelijavalinnasta. Tästä kiinnostuneiden kannattaa lukea lisää DIA:n sivuilta. Keskusteltiin hakijatilastoista: Aalto Yliopistoon hakijoiden määrä kasvoi n.5%! Tutalle oli yhteensä 994 hakijaa. Kokouksessa keskusteltiin pitkään AllWell?-tuloksista sekä siihen tehdystä ei-informatiivisesta slide deckistä. Havaintoja: Opiskelu-uupumus hieman noussut viime vuodesta, kun taas välttelevä asenne opintoja kohtaan hieman hellittänyt. Itsekriittisyys pysynyt samalla tasolla kuin viime vuonna(kuitenkin lisääntynyt pandemia-aikana). Myötätunto itseä kohtaan hieman heikentynyt aikaisemmista vuosista. Yksi merkittävistä havainnoista on, että vertaistuki on laskenut pandemia-aikana merkittävästi. Pohdittiin, miten voisimme parantaa vertaistuen määrää. Totesimme killoilla olevan tässä kohtaa suuri merkitys, mutta myös lähiopetukseen palaamisella on tärkeä tehtävä. Tämän lisäksi Academic Advisingin toteumisen kehittäminen ja parantaminen, hybridimallin mahdollinen toteuttaminen opetuksessa sekä opettajien antaman palautteen tärkeys ja sen lisääminen ovat tärkeitä työkaluja.

 

SCI opetuksen johtoryhmän kokous 3. 10.5

 

Aloitetttiin puhumalla vuoden 2023 aloituspaikkojen määrästä: mm. tutalle tulossa 60 aloituspaikkaa. Tämän jälkeen keskusteltiin kaikille avoimista opetusmateriaaleista(Proposal for Aalto University’s policy on open educational resources). Kokouksessa nousi esiin enemmän kysymysmerkkejä kuin vastauksia, erityisesti siitä, miten ja missä ja kenen vastuulla nämä materiaalit olisivat. Tätä ei suoranaisesti vastustett ja tästä tullaan käymään vielä keskustelua. Academic advising nousi taas esille: uusi järjestelmä “Student success hub” lanseerataan syyskuussa. Tämä korvaa vanhan varausjärjestelmän. Tutalla academic advising on jäänyt pienempään rooliin ja erityisesti koronan takia kaikki eivät edes tiedä konseptista. Päädyttiin keskustelussa siihen että akateemisesta ohjauksesta pitäisi olla yleiset ohjeistukset kaikille, jotta sitä voitaisiin hyödyntää paremmin. 

Käsiteltiin muutoksia diplomityöprosessin tehostamiseksi: diplomityön aihe voidaan tulevaisuudessa hyväksyä valvojan sekä opiskelijan kesken,eikä tarvitse hyväksyttää erikseen neuvostossa. Lisäksi kypsyysnäyte tullaan tulevaisuudessa tekemään vain kirjoittamalla “thesis abstract”, mikä on tällä hetkellä yleisin tapa suorittaa kypsyysnäyte

 

The meeting started with a discussion about the intake for 2023: IEM has an intake of 60. This was followed by a discussion about a Proposal for Aalto University's policy on open educational resources). The discussion raised more questions than answers, especially about how, where, and who would be responsible for updating these materials. This was not directly opposed and will be discussed further. The academic advising- concept came up again: the new system "Student success hub" will be launched in September. This will replace the old booking system. For IEM students, academic advising has played a minor role and, especially because of the pandemic, not everyone is even aware of the concept. It was discussed that there should be general guidelines on academic advising for everyone in order to make better use of it. 

We accepted the changes that will improve the thesis process. In the future, the thesis topic could be agreed upon between the supervisor and the student, rather than having to be approved separately by the council meeting. In addition, the maturity test will in the future only be done by writing a "thesis abstract", which is currently the most common way of doing the maturity test.

 

 

 

Opintosektorin kokouskooste: maaliskuu 2022

Koska osa kokouksista käydään englanniksi, ovat myös osa muistiinpanoista englanniksi.

 

SCI opetuksen johtoryhmän kokous 2, (30.3)

Keskusteltiin aluksi siitä, pitäisikö kokoukset järjestää kampuksella vai onlinessa. Päätettiin pitää tämän kevään kokoukset kampuksella ja katsoa tilannetta myöhemmin. Keskustelitiin maisteri ohjelman vaihdosta. Tulevaisuudessa  opiskelija voi vaihtaa SCI:llä kerran maisterohjelmaa maisteriopintojen alussa, kunhan hopsiin on sisällytetty kaikki käydyt kurssit eikä opiskeluaika pidenny. Käytiin läpi AllWell-kyselyn tuloksia:

Burnoutriski näyttää pysyneen SCI-opiskelijoiden osalta melko samalla tasolla kuin viime vuonna: SCI:n kandiopiskelijoista 23 % on vaarassa ajautua opinnoissaan burnoutiin ja SCI:n maisteriopiskelijoista 22 % (Aallon tämän vuoden keskiarvo on 24 %). Vertaistuen taso on edelleen erittäin heikkoa koko Aallon tasolla, ja se on romahtanut merkittävästi pandemian aikana. Tänä vuonna 39 % SCI:n kandiopiskelijoista kokee, ettei saa vertaistukea, ja 36 % maisteriopiskelijoista (Aallon keskiarvo tänä vuonna on 34 %). Tähän liittyen myös SCI:n opikset esittelivät etäopiskelukyselyn vastauksia: Useimmat opiskelijat ovat innostuneita kampuksella tapahtuvasta opetuksesta, mutta toivovat, että etäopetus säilyisi vaihtoehtona.Opiskelijat toivovatkin, että luentotallenteet säilytettäisiin opiskelussa myös jatkossa. Mahdollisuus etäopiskeluun koettiin erityisen tärkeämmäksi maisteriopinnoissa. Osa opiskelijoista ovat valitettavasti kokeneet etäopiskelun henkisesti hyvin vaikeaksi.

First, we discussed whether the meetings should be held on campus or online. It was decided to hold this spring's meetings on campus and look at the situation later. A discussion was held about changing the Master's program in SCI. In the future, students will be able to change their master's program once at SCI at the beginning of their master's studies, as long as the hops include all the courses taken and do not extend the study time. The results of the AllWell survey were discussed:

Burnout risk seems to have remained fairly at the same level for SCI students compared to last year: 23% of SCI BSc students are at risk of burnout in their studies and 22% of SCI master’s students (Aalto's average this year is 24%) Peer support is still very weak at the Aalto level as a whole and has collapsed significantly during the pandemic. This year, 39% of SCI BSc students feel that they will not receive peer support, and 36% of master's students (Aalto's average this year is 34%) In this context, the SCI study representatives also presented the answers to the remote learning survey: Most students are enthusiastic about on-campus teaching but would like to see remote learning remain an option. Students would like to see lecture recordings retained for future study. The possibility of remote learning was felt to be particularly important for Master's degree courses. Unfortunately, some students have found distance learning very mentally difficult.

Perustieteiden akateemisen komitean kokous 2/2022 (28.3)

Hyväksyttiin opetussuunnitelma tuleville vuosille sekä kandi- että maisteritasolla. Liitteitä oli niin hurja määrä, että kokous sai aikaan “kumileimasin” fiiliksen. Saattin myös kuulla, että opisten kieliesitys meni läpi eli yleisopintoihin voi valita seuraavassa opsissa myös kieliopintoja. Keskusteltiin SCI:n opiskelualojen pääaineista ja niiden määrän tarpeellisuudesta. 

Masters's Programme Committee for Industrial Engineering and Management 2/2022 (23.3)

Approved the new curriculum and minors for 2022-2024. In addition to having a new major, we also have some smaller changes: for example Advanced case seminar is 3cr in the new curriculum and it has a new teacher. More information about the new curriculum is dropping during the spring, stay tuned. Main discussion was about the scheduling of the courses in the new curriculum which seemed to be inconsistent. We suggested to move some courses to different periods to tackle this inconsistency. Discussed about the doctoral studies and how we should inform students about the academic career path.

 

 

Perustieteiden kandidaattiohjelmien koulutusneuvosto 2/2022 (21.3)

 ba luovutaan, tilalle yleisopinto, josta väännetttiin ihan huolella kokouksessa. Tehtiin opiksien kanssa ehdotus, että yleisopintoihin voisi ottaa esimerkiksi kielen. Keskusteltiin lisää uudesta opsista: Tulevassa opsissa ei valita erikseen ruotsinkielistä fysiikkaa vaan suomenkielisille kursseille tulee myös ruotsiksi materiaalit ja luennot. Keskusteltiin valintakoepilotista: informaatioverkostojen hakijat tekevät uuden sähköisen valintakokeen(niile jotka hakevat vain infolle eli ei samanaikaisesti muille dia-aloille) Dian tavoite on, että vuonna 2025 olisi käytössä sähköinen DIA-koe. Keskusteltiin uudesta DIA tasapistesäännön muutoksesta: Tasapisteissä ratkaisee tulevaisuudessa ensin pitkän kielen arvosana, sitten L lukumäärä, sitten E lukumäärä, jne.

 

 

Opintosektorin kokouskooste: helmikuu 2022

Koska osa kokouksista käydään englanniksi, ovat myös osa muistiinpanoista englanniksi.

 

Sci opetuksen johtoryhmän kokous 8.2.2022

Puhuttiin dekaanin kannustustipendien saajista: Vuonna 2021 on 760 dekaanin stipendin saajaa, kun edellisenä vuonna 2020 oli 646. Keskusteltiin kandikyselyn palautteen määrästä: Tänä vuonna vastausten määrä on ollut paljon pienempi ja laskenut 93 prosentista 39 prosenttiin johtuen Sisun ominaisuuksista. Käsiteltiin AllWell?- palautetta, josta havaittiin, että  mm. “peer-support” sekä “I feel comfortable at my university” tasot ovat laskeneet pandemian aikana. Keskusteltiin myös siitä, miten näitä voitaisiin parantaa. Uutena keskusteluaiheena oli englanninkielisen kandin integroiminen osaksi suomenkielistä kandia. Keskustelusta ei tullut konsensusta. Aihe on kiltojen roolin kannalta epäselvä. Opintovastaavat toivat tätä kiltojen näkökulmaa esille keskustelussa. Tämän lisäksi keskusteltiin pitkään siitä, miten ja milloin palaamme lähiopetukseen. Puhuttiin lopussa hieman tutkintotilastoista, joista ei noussut esille suuria ihmeitä.

 

Perustieteiden akateemisen komitean kokous 1/2022 7.2.2022

Aluksi juteltiin siitä, etteivät opiskelijaedustajat saa helposti materiaaleja etukäteen. Sovimme, että sihteeri lähettää liitteet etukäteen opiskelijoille sähköpostin välityksellä. Käytiin läpi kokouskäytäntöjä ja sähköpostiäänestystä. Käsiteltiin päätös, että Business game- kurssi järjestetään vain jos osallistujia on yli kuusi. Puhuttiin taas tutkintotilastoista: kanditutkintojen määrä: Scillä noussut 228 -> 300, tutalla 51 ->59. Maisterissa tutalla suoritettujen tutkintojen määrä kasvanut 64 -> 70.Tohtorin tutkintojen määrä pysynyt ennallaan. Kyselyjen perusteella myös professorien ja muun henkilökunnan kuormitus kasvanut pandemian aikana. Pohdittiin, miten tätä voisi lieventää. Lisäksi ennätysmäärä hakijoita englanninkielisiin kandiohjelmiin alkuvuodesta, osasyynä muutos hakukriteereissä.

 

Opintosektorin kokouskooste: tammikuu 2022

Perustieteiden kandidaattiohjelmien koulutusneuvosto 31.1.2022

Vuoden ensimmäisessä kandidaattikoulutusneuvoston kokous alkoi keskustelulla teknillisen psykologian hallinnollisista jutuista. Samalla käytiin läpi tulevan opetussuunnitelman kurssitarjoomaa, mm. tulevasta Frank Martelan “The art of living”- kurssista. Keskusteltiin myös fuksien opintopistemääristä verrattuna viime vuoden vastaaviin. Datan karkeuden vuoksi ei voitu vetää suuria johtopäätöksiä. Puhuimme samassa asiayhteydessä muiden opintovastaavien kanssa opiskelijoiden uupumisesta ja sanaa tullaan viemään eteenpäin muihin neuvostoihin. Käytiin läpi tutkintotilastoja: Tutalaisten hyväksyttyjen kanditutkintojen määrä nousi aiemman ajanjakson vertailussa 51:stä 56:een, hyvä me! Tutalla on myös edelleen SCI:n korkeimpia kanditutkinnon läpäisyprosentteja. Lisäksi sivuuttiin AllWell-opiskeluhyvinvointikyselyä, joka on auki toisen vuoden kandi- ja ensimmäisen vuoden maisteriopiskelijoille 16.2.-2.3.2022. Tästä tulee asianomaisille sähköpostiin linkki myöhemmin. Kokouksen viimeisenä asiana keskusteltiin kandipalautteesta, jonka määrä oli pudonnut johtuen Sisun järjestelmästä. Pohdittiin syitä, miten palautteen heikoimpia osa-alueita voisi parantaa. Matalimpien pisteiden kohdat liittyivät yksilöllisen palautteen määrään sekä tunteeseen vaikuttamisen mahdollisuudesta. Keskusteltiin, voisiko ensimmäistä parantaa lisäämällä yhteistyötä kiltojen kautta  ja jälkimmäsistä esimerkiksi kurssipalautekyselyn kautta. Opintovastaavia kuunneltiin kokouksessa aktiivisesti ja meitä pyydettiin antamaan palautetta ja ajatuksia opiskelijoihin liittyviin asioihin, joten tästä on hyvä jatkaa seuraavaan kokoukseen, jossa käsitellään uuden opetussuunnitelman kurssilistoja.

Tuotantotalouden koulutusneuvoston kokous / IEM DPC 26.1.2022

Suuri määrä hyväksyttyjä tekniikan kandidaattitutkintoja(53) sekä diplomi-insinööritutkintoja(56) ennätyksellinen määrä, onnittelut kaikille! Kokouksessa keskusteltiin lyhyesti uudesta opetussuunnitelman uusista kursseista sekä poistuvista kursseista. Uusi opetussuunnitelma tullaan hyväksymään seuraavassa kokouksessa, eli viimeisiä viedään! Lisäksi AllWell?-kysely on taas tulossa, siitä tulee lisätietoa lähitulevaisuudessa.

A record number of BSc. degrees (53) and MSc. degrees (56) were awarded, congratulations to all!  The meeting briefly discussed the new courses in the new curriculum as well as the courses that are being withdrawn. Also, the new curriculum will be approved at the next meeting! In addition, the AllWell?- survey is coming again, more information will be available in the near future.
 

Opintosektorin kokouskooste: elo-lokakuu 2021

Koska osa kokouksista käydään englanniksi, ovat myös osa muistiinpanoista englanniksi.

IEM Degree Program Committe / Tuotantotalouden koulutusneuvosto 25.8

SCI dean Jouko Lampinen has discussed with SCI guilds chairpersons, and there was a proposal from the students that all student members, also deputy members, could participate in our programme committee meetings, icnluding the IEM Degree Program Committee. The deputy members would get invitations, be part of the meeting and would have speech right, but not voting or decision rights. The proposal was approved.

SCI education management team meeting 30.8

 • Intake 2022: Aalto has received additional funding from Ministry of Education to increase intake in universities. The Ministry wants to have roughly 1200 additional students in 2022 (entire Finland), which means 150-200 new students in Aalto. This only affects the Finnish/Swedish study options, not the English Bachelor’s programs. There is apparently not enough money to do everything that the Ministry would want the universities to do.
  • Implications for SCI: starting the Datatiede sutdy option earlier to get more funding. The new study options starting fall 2022, Computer Science and Teknillinen Psykologia, will bring additional students to SCI and thus there is no need for changes to the IEM intake at this point.
 • Covid situation is still unclear. Max. 40 students per room during studies and during orientation week. Aalto is making preparations to open both group work spaces and individual study spaces at campus. Spaces are being added as we speak. Students need to book the spaces for themselves thorugh Aalto space. More information through guilds once more precise information is available. List of self study spaces is not available at this point.
 • New “Finland stipend” for international Masters’ students will be introduced at Aalto to try and get more international students to the university. Unfortunately it was not possible to make this available for Bachelor’s students - anyway mostly relevant for the English-speaking BSc programs (Data Science, Computer Science) and not for IEM.
 • Quite a lot of problems with Sisu still.  Problems are being solved as we speak.

Perustieteiden akateeminen komitea 20.9

 • DIA-valinnassa tutalle oli vaikeinta päästä kaikista opiskeluvaihtoehdoista. Todistusvalinnassa jouduttiin käyttämään arvontaa tasapistetilanteessa, mutta arvontojen määrä ei ole tiedossa, koska se ei näy suoraan Opintopolussa vaan tieto pitää osata etsiä itse.

IEM DPC 20.11

 • (Master’s) curriculum planning for 2022-2024 is moving forward. You can find more info in the Prodekon Opintosetit telegram group - join here!
  • Deadline for program guidelines and major options, model schedules and specific courses to be locked is 15.12. Scheduling courses hasn’t been doone yet - we need to make sure that courses interfere as little as possible.
 • Proposed changes to the Master’s program can be found here and summarized below.
  • New structure: 3 common core courses + 3 major specifc core courses
  • Sustainability will be integrated into the courses, Sustainability in Business (from BIZ) as an optional course (hopefully).
  • New fourth major: Product & Innovation Management

Kandiohjelman päivitykset

 • Kandiohjelmaa kehitetään niin, että jokaista kurssia kehitetään sen sijaan että luotaisiin uusia kurssieja. Kurssit kehitetään niin että ne vastaavat ajankohtaisiin tarpeisiin niin yritysten, teollisuuden kun yhteiskunnan näkökulmasta. Kurssit tulisivat valmistaa opiskelijoita työelämän haasteisiin ja nykyisiin teollisuustalouden ongelmien ratkaisemiseen. Erityisesti tulemme kehittämään jokaista kurssia seuraavien aiheiden osalta:
  • Kestävän kehityksen aiheita kandikursseilla - mitkä kurssit käsittelevät kestävää kehitystä ja mitä näkökulmmakulmaa niissä otetaan kestävään kehitykseen.
  • Visuaalisen viestinnän taidot ja visuaaliset työkalut strategiatyössä, organisaatiotyössä ja operaatioiden suunnittelussa, kehittämisessä ja johtamisessa
  • Ryhmätaitojen kehityspolku kandiohjelmassa - miten eri kurssit painottavat ryhmätyötaidoissa ja mitä opetamme kursseilla?
  • Kartoitetaan taidot ja työkalut joiden käyttöä opetetaan kursseilla, ja kehitetään taitojen ja työkalujen suunnitelmallista opettamista.
 • Näiden lisäksi selvitämme jos fysiikan kursseille voisi olla vaihtoehtoja, esim. matematiikan tai tietotekniikan puolelta (esim. ohjelmointi).
 • Case seminar-kurssi saatetaan siirtää maisteritasolta kanditasolle, mahdollisesti pääaineen vaihtoehtoisena kurssina. Muuten ei ole tulossa uusia kursseja..

SCI Education management team meeting 25.10

 • Mathematics exercise sessions at least in person right now, hopefully also exams. Old lecture recordings from 2020-2021 might be utilized in teaching.


Opintosektorin kokouskooste: maaliskuu 2021

SCI:n opetuksen johtoryhmän kokous 8.3

Suurimpana asiana nousi keskustelu uudistetusta linjauksesta plagionnin estämiseksi. Kyseessä on Aallon laajuiset etätyöskentelyolosuhteisiin sovellettavat linjaukset plagioinnin ja lunttauksen käsittelyyn sekä anonyymien ilmiantojen käyttöön plagiointi- ja lunttaustapauksissa. 

Opiskelijaedustajilla nousi keskustelun yhteydessä huoli siitä, että uusi linjaus saattaa estää tai vaikeuttaa opiskelijoiden mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä esim. matikan laskaritehtävien osalta. Huolestuttavaa oli myös kuulla että asian valmistelussa ei olla kuultu opiskelijoiden mielipiteitä ollenkaan. Nostettiin nämä huolet esille sekä kokouksessa että myös kokouksen jälkeen sähköpostiviestissä koulun opetuksesta vastaavalle varadekaanille Ari Koskelaiselle. Asiasta on keskusteltu myös SCI:n dekaanin tapaamisessa ja opintoneuvostossa.

On vielä hieman epäselvää, miten muutokset tulevat vaikuttamaan opiskelijoihin, joten odotamme vielä lisätietoa aiheesta. Linjausta työstää yliopiston työryhmä, ja AYY:n koulutuspoliittinen edustaja kokoustaa heidän kanssa 25.3 tämän asian ympärillä. Asia ei tule etenemään ennen sitä. 


SCI-kandidaattikoulutusneuvoston kokous 15.3

Kokouksessa keskusteltiin monesta eri asiasta, ja siitä seuraa näin ollen myös pidempi kokoustiivistelmä. Ensimmäisenä asiana puhuttiin vaihtohakemuksista. Tänä vuonna SCI:llä oli ennätysmäärä vaihtoon hakevia opiskelijoita, joista suurin osa oli tutalta. Moni näistä oli uudelleenhakijoita koronapandemiasta johtuen. Valitettavasti ihan kaikille ei pystytty tarjoamaan vaihtopaikkaa, sillä osa oli hakenut ainoastaan muutamaan todella suosittuun vaihtokohteeseen.

Kokouksessa käsiteltiin myös AllWell-tuloksia (SCI:n kandiopiskelijoiden kannalta). Tuloksia ei saa jakaa kokouksen ulkopuolelle, mutta niissä on huomattu samoja teemoja kuin Prodekon omissa kyselyissä mm. opiskelutilojen tarvetta ja luentojen tallentamista. Opiskelijaedustajat korostivat näitä ongelmia, ja korkeakoululla ollaan tietoisia näistä. Ohjelmakohtaisen tulokset julkaistaan myöhemmin. Varadekaani on tuonut vararehtorille toiveen että isoja saleja voisi taas ottaa käyttöön opiskelijoiden itseopiskeluun. Aallon turvallisuusryhmä (CMT) päättää tilojen käytöstä Aallossa, ja he seuraavat Suomen hallituksen tarkkoja ohjeistuksia. Vararehtori lupasi kuitenkin viedä asian johtoryhmään. [Päivitys 25.3: mahdollisten liikkumisrajoituksien takia tiloja ei oletettavasti voida avata ainakaan huhtikuun aikana, mutta seuraamme tilannetta]

Toin esille, että toivottaisiin että avattaisiin myös ryhmätyötiloja ja että voitaisiin suunnitella etukäteen järjestelmää, miten toimitaan sitten kun tilanne hieman paranee ja tiloja saadaan avata. Korkeakoulun työntekijät tiedostivat että syksyllä homma kaatui osittain sekaviin ohjeistuksiin opiskelijoille, jolloin opiskelijoita ei voi suoraan syyttää mahdollisesta tilojen väärinkäytöksestä. Luultavasti tiloja tullaan tulevaisuudessakin varaamaan Aalto Space:n kautta. Esitimme myös toiveen, että Aallon kriisiryhmältä toivottaisiin parempaa kommunikaatiota opiskelijoiden suuntaan rajoitusten syistä ja päätöksentekoon vaikuttavista seikoista.

Keskusteltiin myös yhteisen kandiohjelman oppimistavoitteista. Tehtiin pari tyylimuokkausta nykyisiin oppimistavoitteisiin. Mikäli sinulla on muutosideoita tai -toiveita joko yhteisen kandiohjelman tavoitteisiin tai tutan kandipääaineen oppimistavoitteisiin, voit kertoa ne suoraan minulle! Jos joku miettii, miksi SCI:llä on yksi yhteinen kandiohjelma, niin se johtuu siitä että jos koulutusohjelmissa on useamman kymmenen opintopisteen verran samoja opintoja, on kyse samasta kandiohjelmasta. Muuten voidaan perustella että kyse on eri kandiohjelmista. FYI: vararehtorin linja on, että teknillisiin opintoihin tulee sisällyttää vähintään kaksi fysiikan kurssia.

Lisäksi keskusteltiin SCI:n kandiohjelmien sisäänottomääristä ja DIA-valinnasta. DIA-valinnassa 2021 tasapistesääntönä todistusvalinnassa tullaan käyttämään arvontaa, mutta esim. varadekaanien mielestä Aallon opiskelupaikka ei saisi olla kiinni arvonnasta. Pitäisi siis kehittää jokin toinen ratkaisu valintoihin. Keskusteluissa ilmeni, että Opintopolussa on joku tekninen haaste, mikä vaikeuttaa monen eri aineen arvosanan käyttämistä tasapistesääntönä. Tietotekniikan proffalla oli hyvä idea miten tämän ongelman voisi kiertää, ja opintoasian päällikkö Mari lupasi viedä yleiset huolet sekä järjestelmän parannusehdotukset eteenpäin. Mahdollisia muutoksia sisäänottotapaan ei kuitenkaan ole odotettavissa lähiaikoina, sillä reiluuden vuoksi muutokset pitäisi olla tiedossa jo silloin kuin niitä koskevat abit aloittavat lukiossa, jotta he pystyvät priorisoimaan lukioaineet jne. Käytännössä tämä siis tarkoittaa, että tällä hetkellä suurempia muutoksia voisi implementoida vasta vuoden 2024/2025 yhteishaussa.

Vuoden 2022 siirtohakupaikoista ei ole vielä tietoa (vuonna 2021 paikat tutalle ovat nollassa, eli on mahdotonta vaihtaa tutalle).

Kandidaatintyön arvostelu muuttuu 1.8.2021 alkaen. Tätä ennen aloitetut työt arvostellaan vanhan skaalan mukaan, mutta 1.8 jälkeen aloitetut työt arvostellaan arvosanoin 1-5. Uudet arvostelukriteerit ovat työn alla ja ensimmäinen versio pitäisi valmistua pääsiäisen jälkeisellä viikolla.

Tuotantotalouden koulutusneuvoston kokous 17.3

Kokouksessa kuultiin ilahduttavia tuloksia: tutan maisteriohjelmaan oli tänä vuonna ennätysmäärä hakijoita, joista 12 hyväksyttiin ensi vuodelle. Viime vuosina hakijamäärä on laskenut, joten tämä oli todella positiivinen uutinen. Pienen sisäänoton takia kuitenkin myös hyviä hakijoita jouduttiin hylkäämään, joten keskusteltiin sisäänoton kasvattamisesta mikäli hakijamäärä pysyy yhtä suurena ja korkeatasoisena. Aikaisempina vuosina on otettu tutalle 18-24 maisteriopiskelijaa, mutta tosiaan tänä vuonna vain 12.

Keskusteltiin myös uudesta opetussuunnitelmasta (maistertasolla) ja sen kehitystyön aikataulusta. Keskeiset löydöt ja suunnitelmat vuosille 22-24 keskustellaan koulutusneuvoston kokouksessa toukokuussa, ja sitä ennen pidetään opetussuunnitelman kehitystyöpaja. Huhtikuussa pidetään myös feedback-sessio Prodekon pääainevastaavien ja maisteritason pääainevastaavien kanssa: tätä varten tullaan keräämään masiteriopiskelijoilta palautetta nykyisestä opetussuunnitelmasta. Mikäli tutan maisteriin halutaan uusi pääaine, tulisi siitä olla jonkinlainen esitys toukokuun kokouksessa. Syksyllä käsitellään tarkemmin kursseja ja aikataulutusta tms., ja syksyn tarkempi aikataulu varmistuu myöhemmin.

Kokouksessa puhuttiin myös mahdollisista väliin putoavista opiskelijoista, jotka eivät suorita opintoja ja joita kilta ei välttämättä tavoita. Tutan suunnittelija Tarja Timonen on ollut yhteydessä riskiryhmässä oleviin fukseihin kevään aikana, ja laajennetaan yhteydenottoja resurssien mukaan myös muihin opiskelijoihin. 

TUTA Faculty Meeting 24.3
Esitin laitoksen opettajille lyhyesti tärkeimpiä nostoja joulukuun ja maaliskuun etäopiskelukyselyistä. Yleisesti ottaen tutaopiskelijat ovat olleet tyytyväisiä tutan laitoksen kursseihin. Jatkuvasti esille nousseet ongelmat ovat kuitenkin olleet ryhmätyöryhmien fasilitointi, luentojen nauhoittamatta jättäminen, huonot vertaistukimahdollisuudet ja vaikeudet avun saamisessa sekä selkeän kurssiaikataulun puute. Opettajat arvostavat palautetta ja kiittivät kovasti tiedosta, ja keskustelivat myös keskenään hyvistä toteutustavoista. Opettajille yksi todella tärkeä palautekanava on kurssipalaute (webropol-kysely), joten muistakaa kaikki aina käydä täyttämässä se! Aina voi myös antaa palautetta kursseista suoraan opettajalle tai minulle.

Kokouksessa keskusteltiin myös kestävästä kehityksestä tutan ohjelmassa, ja opettajilla oli workshop tämän teeman ympärillä.